Z nami rekrutacja będzie łatwiejsza ;)

ÓSMOKLASISTO !!!

Od 15 czerwca do 10 lipca

Załóż konto kandydata w systemie rekrutacyjnym tutaj (możliwość zakładania konta od 15 czerwca). Uzupełnij w systemie swoje dane, wybierz szkołę, oddział i wydrukuj wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. 

Dostarcz do sekretariatu lub wyślij na adres rekrutacjazsk@op.pl  

     Kandydaci do Liceum Ogólnokształcącego:

wniosek i podanie (pobierz),

     Kandydaci do Branżowej Szkoły I stopnia:

wniosek, podanie (pobierz)skierowanie na badania (pobierz)zaświadczenie o przyjęciu na praktyki (od pracodawcy)           

26 czerwca – 10 lipca 

Dostarcz do sekretariatu lub wyślij na adres rekrutacjazsk@op.pl

zeskanowane świadectwo ukończenia szkoły podstawowej 

31 lipca – 4 sierpnia 

Dostarcz do sekretariatu lub wyślij na adres rekrutacjazsk@op.pl

zeskanowane zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty

 1. 12 sierpnia 

  Zostanie podana lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

  13 sierpnia – 18 sierpnia 

  Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły

  19 sierpnia 

  Ogłosimy listę uczniów przyjętych do szkoły 🙂

ZASADY REKRUTACJI
DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR 1
W ZESPOLE SZKÓŁ IM. H. KOŁŁĄTAJA W JORDANOWIE
NA ROK SZKOLNY 2020/2021
Zespół Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie przeprowadza na rok szkolny 2020/2021
nabór do 4 oddziałów Liceum Ogólnokształcącego dla absolwentów szkoły podstawowej.

Klasa Przedmioty na poziomie
rozszerzonym/od 2 do 4/
Języki obce
I a
humanistyczna
polski, j. angielski
do wyboru: historia, wiedza o społeczeństwie
I język – kontynuacja ze szkoły podstawowej,
II język – do wyboru
spośród: angielski, niemiecki, rosyjski
I b
matematyczno-językowa
matematyka, język angielski lub niemiecki 

do wyboru: geografia, informatyka, fizyka

I język – kontynuacja ze szkoły podstawowej,
II język – do wyboru
spośród: angielski, niemiecki, rosyjski
I c
biologiczno-chemiczna
biologia, chemia

do wyboru: j. angielski, geografia

I język – kontynuacja ze szkoły podstawowej,
II język – do wyboru
spośród: angielski, niemiecki, rosyjski
I d
pedagogiczno-psychologiczna
angielski, biologia

do wyboru: j. polski, wiedza o społeczeństwie

I język – kontynuacja ze szkoły podstawowej,
II język – do wyboru
spośród: angielski, niemiecki, rosyjski

W postępowaniu rekrutacyjnym kandydat może uzyskać maksymalnie 200 pkt.
Podczas rekrutacji do obliczenia punktów brane są pod uwagę:

 1. Wyniki egzaminu ósmoklasisty – są one przeliczane na punkty według podanych poniżej zasad, ze wszystkich egzaminów łącznie można uzyskać maksymalnie 100 pkt:
Egzamin ósmoklasisty Liczba punktów za każdy uzyskany procent na egzaminie Maksymalna liczba punktów do uzyskania

Język polski

0,35pkt     35pkt

Matematyka

0.35pkt

    35pkt

Język obcy nowożytny 0.30pkt

    30pkt

 

 1. Wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych podlegających punktowaniu w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału LO – maksymalnie można uzyskać
Klasa Przedmioty, z których przeliczane są oceny na punkty

do poszczególnych klas

Klasa 1 a j. polski,  matematyka,  historia,  język angielski
Klasa 1 b j. polski,  matematyka,  informatyka,  język angielski
Klasa 1 c j. polski,  matematyka,  biologia,  język angielski
Klasa 1d j. polski,  matematyka,  biologia,  język angielski

Sposób przeliczania na punkty ocen z czterech obowiązkowych zajęć edukacyjnych:

stopień celujący – 18 pkt
stopień bardzo dobry – 17 pkt
stopień dobry – 14 pkt
stopień dostateczny – 8 pkt
stopień dopuszczający
2 pkt

Dodatkowe punkty można uzyskać za:

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7pkt

osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu (wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej) – 3pkt

– szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – maksymalnie do uzyskania za wszystkie osiągnięcia 18 pkt.

 

Szczegółowy harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkół określa ZARZĄDZENIE NR 6 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 29 stycznia 2020r.

 

https://kuratorium.krakow.pl/zarzadzenie-nr-6-20-malopolskiego-kuratora-oswiaty-z-dnia-29-stycznia-2020-r-w-sprawie-terminow-przeprowadzania-postepowania-rekrutacyjnego-i-postepowania-uzupelniajacego-w-tym-terminow-skladania-do/

ZASADY REKRUTACJI  

DO BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA

W ZESPOLE SZKÓŁ IM. H. KOŁŁĄTAJA W JORDANOWIE

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Zespół Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie przeprowadza na rok szkolny 2020/2021 nabór do 2 oddziałów Branżowej Szkoły I stopnia dla absolwentów szkoły podstawowej.

Klasa

KSZTAŁCENIE

W ZAWODACH

 

Klasa 1 a

 

sprzedawca, stolarz, blacharz, blacharz samochodowy, cukiernik, elektromechanik, elektromechanik pojazdów samochodowych, kierowca-mechanik, elektryk, fryzjer, kamieniarz, kucharz, lakiernik, mechanik pojazdów samochodowych, monter sieci i instalacji  sanitarnych, murarz – tynkarz, piekarz, wędliniarz, monter – elektronik, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
 

Klasa 1 b

W postępowaniu rekrutacyjnym kandydat może uzyskać maksymalnie 200 pkt.
Podczas rekrutacji do obliczenia punktów brane są pod uwagę:

 1. Wyniki egzaminu ósmoklasisty – są one przeliczane na punkty według podanych poniżej zasad, ze wszystkich egzaminów łącznie można uzyskać maksymalnie 100 pkt:
Egzamin ósmoklasisty Liczba punktów za każdy uzyskany procent na egzaminie Maksymalna liczba punktów do uzyskania

Język polski

0,35pkt 35pkt

Matematyka

0.35pkt

35pkt

Język obcy nowożytny 0.30pkt

    30pkt

 

 1. Wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych podlegających punktowaniu w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału Branżowej Szkoły – maksymalnie można uzyskać

Sposób przeliczania na punkty ocen z czterech obowiązkowych zajęć edukacyjnych:

stopień celujący – 18 pkt
stopień bardzo dobry – 17 pkt
stopień dobry – 14 pkt
stopień dostateczny – 8 pkt
stopień dopuszczający – 2 pkt

 

Dodatkowe punkty można uzyskać za:

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7pkt

– osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu (wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej) – 3pkt

– szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – maksymalnie do uzyskania za wszystkie osiągnięcia 18 pkt.

 

Szczegółowy harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkół określa ZARZĄDZENIE NR 6 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 29 stycznia 2020r.

 

https://kuratorium.krakow.pl/zarzadzenie-nr-6-20-malopolskiego-kuratora-oswiaty-z-dnia-29-stycznia-2020-r-w-sprawie-terminow-przeprowadzania-postepowania-rekrutacyjnego-i-postepowania-uzupelniajacego-w-tym-terminow-skladania-do/

Informacje związane z rekrutacją można otrzymać w sekretariacie szkoły,tel. 18 26 75 514