Zasady rekrutacji

Gimnazjalisto jeśli jeszcze nie założyłeś konta kandydata w systemie

rekrutacyjnym możesz zrobić to tutaj

Capture

Zasady rekrutacji  do Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. H. Kołłątaja

w Jordanowie obowiązujące w roku szkolnym 2020/2021

Zasady rekrutacji  do Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie obowiązujące w roku szkolnym 2020/2021

dla absolwentów szkoły podstawowej

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 do Liceum Ogólnokształcącego  o przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej decydują następujące kryteria:

 • punkty  za wyniki egzaminu ósmoklasisty /maksymalnie 100 punktów/;
 • punkty za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;
 • oceny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych:

1A –  język polski, matematyka,  język angielski, historia
1B –  język polski, matematyka, język angielski, informatyka
1C –  język polski, matematyka, język angielski, biologia,
1D –  język polski, matematyka, język angielski WOS;

/maks. 72 punkty/

Za daną ocenę będzie przysługiwać odpowiednia ilość punktów:

celujący- 18 pkt.
bardzo  dobry -17 pkt.
dobry- 14 pkt.
dostateczny- 8 pkt.
dopuszczający-  2pkt.

 • punkty za osiągnięcia ucznia umieszczone na świadectwie:
  –  ukończenie szkoły podstawowej  z wyróżnieniem – 7 pkt.,
  –  szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej  -18 pkt,
  – aktywność na rzecz innych ludzi -3 pkt

Szczegółowy harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkół określa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia  NR 11/19 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 29 stycznia 2019r.

OŚWIATY z dnia 29 stycznia 2019r.

Zasady rekrutacji do Branżowej Szkoły I Stopnia w Zespole Szkół im. H Kołłątaja  w Jordanowie obowiązujące w roku szkolnym 2020/2021 dla 

absolwentów szkoły podstawowej

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 do Branżowej Szkoły I stopnia  o przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej decydują następujące kryteria:

 • punkty za wyniki egzaminu ósmoklasisty /maksymalnie 100 punktów/
 • punkty za świadectwo ukończenia  szkoły podstawowej:
 •  oceny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych:

język polski, matematyka, język angielski, wiedza o społeczeństwie

/maks. 72 punkty/

  Za daną ocenę będzie przysługiwać odpowiednia ilość punktów:

celujący- 18 pkt.
bardzo  dobry -17 pkt.
dobry- 14 pkt.
dostateczny- 8 pkt.
dopuszczający-  2 pkt.

 • punkty za osiągnięcia ucznia umieszczone na świadectwie:
  –  ukończenie szkoły podstawowej  z wyróżnieniem – 7pkt,
  –  szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – 18pkt,
  –  aktywność na rzecz innych ludzi-3pkt

Szczegółowy harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkół określa  Załącznik Nr 1 do ZARZĄDZENIA  NR 11/19  MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 29 stycznia 2019r.

Wszelkie dodatkowe informacje związane z rekrutacją można otrzymać w sekretariacie szkoły,

tel. 18 26 75 514