Zasady rekrutacji

Gimnazjalisto jeśli jeszcze nie założyłeś konta kandydata w systemie

rekrutacyjnym możesz zrobić to tutaj

Capture

Zasady rekrutacji  do Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im.H. Kołłątaja

w Jordanowie obowiązujące w roku szkolnym 2018/2019

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2018/2019 do Liceum Ogólnokształcącego  o przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej decydują następujące kryteria:

1) punkty możliwe do uzyskania za wyniki egzaminu gimnazjalnego /maksymalnie 100 punktów/;

 • punkty za oceny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych:
  1A – język polski, matematyka,  język angielski, historia
  1B –  język polski, matematyka, język angielski, informatyka
  1C –  język polski, matematyka, język angielski, biologia,
  1D –  język polski, matematyka, język angielski biologia;

/maks. 72 punkty/

Przelicza się w sposób następujący:

celujący- 18 pkt.
bardzo  dobry -17 pkt.
dobry- 14 pkt.
dostateczny- 8 pkt.
dopuszczający-  2pkt.

3) punkty za osiągnięcia ucznia:
–  ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem,/7punktów/
–  szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia

                 

 Zasady rekrutacji  do Branżowej Szkoły I Stopnia
w Zespole Szkół im. H Kołłątaja  w Jordanowie
obowiązujące w roku szkolnym 2018/2019

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2018/2019 do Branżowej Szkoły I stopnia  o przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej decydują następujące kryteria:

 • punkty możliwe do uzyskania za wyniki egzaminu gimnazjalnego /maksymalnie 100 punktów/
 • punkty za oceny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych:
  język polski, matematyka, język angielski, wiedza o społeczeństwie

/maks. 72 punkty/

Przelicza się w sposób następujący:

celujący- 18 pkt.
bardzo  dobry -17 pkt.
dobry- 14 pkt.
dostateczny- 8 pkt.
dopuszczający-  2 pkt.

 3) punkty za osiągnięcia ucznia:
–  ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem,/7punktów/
–   szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia  gimnazjum

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2018/2019 w województwie małopolskim zawiera załącznik do zarządzenia Nr 22/18 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 lutego 2018r.

Szczegółowy harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkół określa ZARZĄDZENIE NR 2/18 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 25 stycznia 2018 r

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 14 marca 2017 r.
w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum

ZARZĄDZENIE NR 2/18 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY

z dnia 25 stycznia 2018 r.
w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust.1 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo oświatowe oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych na rok szkolny 2018/2019 w województwie małopolskim.

Regulaminy rekrutacji do poszczególnych typów szkół na rok szkolny 2018/2019

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2018-19 do Liceum Ogolnokształcącego

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2018/19 do Szkoły Branżowej I stopnia

 

Wszelkie dodatkowe informacje związane z rekrutacją można otrzymać w sekretariacie szkoły,

tel. 18 26 75 514