Wywiadówki

Spotkania z rodzicami w roku szkolnym 2021/2022

  1. Spotkanie na rozpoczęcie roku szkolnego (organizacyjne) – 6.09.2021r
  2. Zebranie Rady Rodziców 
  3. „Dni otwarte” spotkanie dla rodziców ze wszystkimi ze wszystkimi nauczycielami uczącymi – 16  listopada 2021 r.
  4. Wywiadówka śródroczna –  13 stycznia 2022 r.
  5. Dni Otwarte  – 6 kwietnia 2022 r.
  6. Poinformowanie o przewidywanych rocznych ocenach z zajęć edukacyjnych  i zachowania – 7 czerwca 2022 r.

Serdecznie zapraszamy