Procedury w czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły

Zespół Szkół im. Hugona Kołłątaja w Jordanowie

Procedura postępowania

w sprawie sposobu organizacji działalności szkoły

w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych wynikających z epidemii COVID-19

 

 

W związku ze szczególną sytuacją spowodowaną epidemią koronawirusa i potrzebą ograniczenia funkcjonowania szkoły

Na podstawie:

 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 11.01.2017 r. poz. 59),
 • Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197),
 • Rozporządzenia MEN z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 • Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 • Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 • Rozporządzenia MEN z dnia 25 marca 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz.530).

w celu zapewnienia właściwego skutecznego funkcjonowania szkoły w tym okresie wprowadzam i zobowiązuję wszystkich pracowników szkoły do przestrzegania następujących zasad organizacji i pracy szkoły.

 

 

I.

Organizacja pracy szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania  

 

 1. W związku z wprowadzeniem czasowego zawieszenia zajęć w szkołach decyzją organów państwa, praca ZS im. Hugona Kołłątaja w Jordanowie w tym okresie w zakresie kształcenia odbywać się będzie w sposób zdalny.
 2. Kształcenie zdalne (na odległość) realizuje się w oparciu o narzędzia informatyczne i rozwiązania telekomunikacyjne, w tym zastosowanie sieci Internet.
 3. Aplikacja Microsoft Teams, e-dziennik, poczta elektroniczna, kontakt telefoniczny oraz rekomendowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zintegrowana platforma edukacyjna https://epodreczniki.pl/ stanowią główne kanały komunikacyjne dla wszystkich podmiotów szkoły tj. uczniów, rodziców i nauczycieli, w tym dyrektora i wicedyrektora szkoły.
 4. Strona www szkoły http://www.zskjordanow.pl/ stanowi przestrzeń do publikowania istotnych informacji dt. pracy szkoły.
 5. Realizacja zajęć edukacyjnych w kształceniu zdalnym odbywa się w oparciu o istniejący plan zajęć w trakcie zajęć online w czasie rzeczywistym lub po udostępnieniu przez nauczyciela materiałów edukacyjnych, które uczeń wykonuje w odroczonym, określonym przez nauczyciela czasie.

 

II.

Zasady współpracy wychowawcy i nauczyciela przedmiotu z uczniami i ich rodzicami w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły.

 

 

 1. Nauczanie na odległość koordynuje i nadzoruje wychowawca klasy.
 2. Wychowawca jest w stałym kontakcie z uczniami i ich rodzicami, na bieżąco rozwiązuje problemy wynikające z kształcenia zdalnego współpracując w tym zakresie z dyrekcją szkoły, innymi nauczycielami oraz pedagogiem szkolnym.
 3. Nauczyciel przedmiotu informuje uczniów o dostępie do materiałów zamieszczonych on-line, o zadanych pracach i terminie ich wykonania, o terminie zaplanowanej lekcji on-line.
 4. Zajęcia z nauczycielem prowadzone zdalnie, nie mogą być nagrywane bez jego zgody.

 

III.

Organizacja wsparcia psychologiczno – pedagogicznego w trakcie kształcenia na odległość

 

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna dla uczniów i rodziców w okresie kształcenia na odległość organizowana jest przez pedagoga szkolnego we współpracy z nauczycielami, a zwłaszcza z wychowawcami.  Podstawowymi zadaniami pedagoga jest:

 1. Ustalenie form i czasu kontaktu z uczniami i rodzicami, w tym ustalenie godzin dyżuru online oraz telefonicznego, a po ich dokonaniu poinformowanie dyrektora szkoły;
 2. Zorganizowanie konsultacji online;
 3. Świadczenie zdalnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w trakcie trwania sytuacji kryzysowej, a w szczególności:
 • otoczenie opieką uczniów i rodziców, u których stwierdzono nasilenie występowania reakcji stresowych, lękowych w związku z epidemią koronawirusa,
 • inicjowanie i prowadzenie działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,
 • minimalizowanie negatywnych skutków zachowań uczniów pojawiających się w wyniku wdrażania kształcenia zdalnego,
 • otoczenie opieką i udzielanie wsparcia uczniom, którzy mają trudności z adaptacją do kształcenia na odległość,
 • udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do kształcenia zdalnego,
 • wspomaganie nauczycieli w diagnozowaniu możliwości psychofizycznych uczniów w kontekście nauczania zdalnego.

IV.

Tygodniowy zakres treści nauczania w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły

 

 

 1. Tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania uwzględnia potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne uczniów.
 2. Każdy nauczyciel przedmiotu opracowuje materiał edukacyjny, który stanowi zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas z poszczególnych przedmiotów.
 3. Materiał edukacyjny obejmuje zmodyfikowany odpowiednio i program nauczania ogólnego ze szczególnym uwzględnieniem:
 1. równomiernego obciążenia uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,
 2. możliwości psychofizycznych uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,
 3. zróżnicowania zajęć w każdym dniu,
 4. łączenia przemiennego kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,
 5. ograniczeń wynikających ze specyfiki zajęć.

 

 1. Nauczyciele prowadzą zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze w trybie nauczania na odległość. Na prośbę ucznia, zajęcia, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, mogą odbywać się w szkole.
 1. Nauczyciele, którym przydzielono zajęcia w ramach nauczania indywidualnego, prowadzą je zdalnie i dokumentują w dzienniku elektronicznym.
 2. Program nauczania może ulec modyfikacji w taki sposób, że część kształcenia przewidzianego do realizacji w klasach programowo wyższych może być zrealizowana w roku szkolnym 2019/2020 z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia, jeżeli dotychczas nabyte przez uczniów wiedza i umiejętności na to pozwalają, a część kształcenia niemożliwa do realizacji z wykorzystaniem tych metod i technik lub innego sposobu kształcenia może być zrealizowana w klasach programowo wyższych w następnych latach szkolnych.

V.

Sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach

 

 1. Postępy uczniów są monitorowane na podstawie bieżących osiągnięć w pracy zdalnej lub na podstawie wykonanych zadań w czasie odroczonym.
 2. Nauczyciel podczas realizacji nowych treści podstawy programowej wspiera ucznia, który ma prawo skorzystać z konsultacji, porad i wskazówek nauczyciela przy wykonaniu zadania w formach i czasie określonym wcześniej przez nauczyciela.
 3. Nauczyciel informuje ucznia o postępach w nauce i otrzymanych ocenach podczas bieżącej pracy z dzieckiem lub po jej zakończeniu poprzez e- dziennik.
 4. Nauczyciel informuje rodzica o postępach w nauce dziecka i otrzymanych przez niego ocenach poprzez e-dziennik, w rozmowie telefonicznej, podczas konsultacji lub w inny ustalony z rodzicem sposób.
 5. Nauczyciel informuje rodzica o pojawiających się trudnościach w opanowaniu przez ucznia wiedzy i umiejętności, wynikających ze specyfiki nauczania na odległość.
 6. W przypadku, gdy uczeń nie realizuje zadań, nauczyciel przedmiotu informuje także wychowawcę klasy.
 7. Wychowawca ma obowiązek kontaktu z uczniem/rodzicem przez e-dziennik mailowo lub telefonicznie w celu wyjaśnienia sytuacji.

 

VI.

Sposób dokumentowania realizacji przebiegu nauczania przez nauczycieli

 

 1. Nauczyciele prowadzą dokumentację procesu nauczania zgodnie z obowiązującymi przepisami:
 • nauczyciele przedmiotu realizację swoich zadań dokumentują w e-dzienniku, pedagog pracujący zdalnie prowadzi własną wewnętrzną dokumentację, na podstawie której dokona wpisów do dokumentacji właściwej po powrocie do szkoły;
 • dzienniki elektroniczne są uzupełniane na bieżąco każdego dnia;
 • inne dokumenty, np. protokoły RP, protokoły spotkań zespołów przedmiotowych, notatki służbowe, mogą być tworzone zdalnie i przesyłane drogą elektroniczną, a zatwierdzenie protokołów i uzupełnienie dokumentów w wersji papierowej, dostępnych wyłącznie na terenie szkoły, zostanie uzupełnione po odwieszeniu zajęć.

Dyrektor i wicedyrektor szkoły na bieżąco monitorują przebieg kształcenia zdalnego w szkole.

VII.

 

Warunki i sposoby przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunki i sposoby ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny.

 

 

Egzamin klasyfikacyjny oraz sprawdzian wiadomości i umiejętności odbywają się w oparciu o zapisy statutu szkoły oraz zgodnie z art. 44k ust.1 ustawy o systemie oświaty.

W okresie realizacji kształcenia na odległość ustala się następujące rozwiązania proceduralne:

 1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się na wniosek ucznia lub jego rodzica. Pisemny wniosek powinien być przesłany drogą e-mailową na skrzynkę podawczą szkoły:

adres e-mail: zskjordanow@iap.pl

 1. Dyrektor szkoły uzgadnia w porozumieniu z nauczycielem datę i godzinę egzaminu klasyfikacyjnego, o czym informuje ucznia i/lub jego rodzica w korespondencji elektronicznej lub przekazując informację osobiście.
 2. Nauczyciel przygotowuje informację na temat zakresu treści programowych, jakich dotyczy egzamin i przesyła drogą elektroniczną uczniowi oraz do wiadomości dyrektora szkoły.
 3. Korespondencja odbywa się za pośrednictwem służbowych skrzynek elektronicznych szkoły lub nauczyciela na adres wskazany i potwierdzony przez rodzica i/lub ucznia.
 4. Egzamin przeprowadzany jest przy wykorzystaniu aplikacji MS Teams pozwalającej na potwierdzenie samodzielności pracy ucznia.
 5. Egzamin ma formę zadań udostępnionych za pomocą aplikacji MS Teams.
 6. W przypadku uczniów nie posiadających narzędzi informatycznych i dostępu do sieci, w sytuacjach szczególnych egzamin przeprowadzony może odbyć się na terenie szkoły po wcześniejszym ustaleniu wszelkich środków bezpieczeństwa rekomendowanych przez służby epidemiologiczne.
 7. W przypadku braku możliwości przystąpienia do egzaminu ze względu na stan zdrowia należy poinformować o tym dyrektora szkoły, przesyłając skan zaświadczenia lekarskiego pod wskazany adres mailowy szkoły.
 8. Dyrektor szkoły uzgadnia dodatkowy termin egzaminu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 9. Zadania rozwiązywane elektronicznie drukuje się i stanowią one załącznik do arkusza ocen ucznia.
 10. Procedury przeprowadzania egzaminów poprawkowych są analogiczne do egzaminu klasyfikacyjnego.
 11. W przypadku zastrzeżenia rodziców lub uczniów co do zgodności z prawem i procedurą wystawiania oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub oceny klasyfikacyjnej zachowania, rodzic lub uczeń ma prawo w ciągu jednego dnia od klasyfikacji w formie elektronicznej – e-mailowej zgłosić swoje zastrzeżenia.
 12. Dyrektor sprawdza czy ocena została wystawiona zgodnie z prawem, a w przypadku stwierdzenia naruszeń formalnych, powołuje komisję do przeprowadzenia sprawdzianu wiadomości w celu ustalenia właściwej oceny z zajęć edukacyjnych.
 13. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń co do oceny z zachowania, powołana komisja ustala właściwą ocenę klasyfikacyjną z zachowania.

 


VIII.

Inne regulacje, postanowienia końcowe

 

 1. Praca ucznia w okresie kształcenia zdalnego powinna być systematyczna i opierać się na samodzielnym wykonywaniu zadań przy wsparciu nauczyciela.
 2. Aplikacja MS Teams jest oficjalną platformą do pracy z uczniem. Uczeń podczas zajęć nie może stosować jej jako komunikatora towarzyskiego z innymi uczniami.
 3. Zapisy uczniów na bieżąco są monitorowane przez dyrektora i wicedyrektora szkoły.
 4. Podczas zajęć edukacyjnych w czasie wideokonferencji z użyciem aplikacji MS Teams obowiązuje całkowity ZAKAZ NAGRYWANIA ZARÓWNO AUDIO, JAK I WIDEO.
 5. Niezastosowanie się do powyższych ustaleń będzie uwzględnione podczas dokonywania oceny z zachowania.
 6. Zaangażowanie rodzica podczas kształcenia zdalnego dziecka ma charakter wspierający.
 7. Rodzice/prawni opiekunowie w czasie zajęć edukacyjnych w ramach systemu kształcenia zdalnego organizują dziecku miejsce do pracy z uwzględnieniem ogólnych zasad BHP dla miejsc pracy przy komputerze.

IX.

 

Zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego prowadzi się

 

 1. z teoretycznych przedmiotów zawodowych
 2. z zajęć praktycznych – u pracodawcy.
 1. Program nauczania zawodu może ulec modyfikacji w taki sposób, że część kształcenia przewidzianego do realizacji w klasach programowo wyższych może być zrealizowana w roku szkolnym 2019/2020 z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia, jeżeli dotychczas nabyte przez uczniów wiedza i umiejętności na to pozwalają, a część kształcenia niemożliwa do realizacji z wykorzystaniem tych metod i technik lub innego sposobu kształcenia może być zrealizowana w klasach programowo wyższych w następnych latach szkolnych.
 2. W przypadku praktyk zawodowych, zaplanowanych do zrealizowania w okresie, w którym realizowane jest nauczanie na odległość, praktyki realizuje się do końca roku szkolnego 2019/2020.

 

 

We wszystkich sprawach, które nie zostały objęte procedurą, decyzję, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, podejmuje dyrektor szkoły.

 

Dyrektor szkoły