Pedagog szkolny

Dyżury pedagoga – mgr Iwona Bruzda

poniedziałek  9.00 -14.00
wtorek          8.00 – 13.00
środa            9.00 – 14.00
czwartek       8.00 – 12.00
piątek           8.00 – 12.00
 
Dyżury pedagoga specjalnego – mgr Anna Maciaszek
 
poniedziałek  8.00 -12.00
wtorek          9.00 – 14.00
środa            8.00 – 13.00
czwartek       9.00 – 14.00
piątek           8.00 – 12.00
 
 

Co robi pedagog szkolny na co dzień w szkole?

Podstawowym zadaniem pedagoga jest organizowanie uczniom pomozdjęcie pedagogacy

w rozwiązywaniu problemów szkolnych, osobistych i rodzinnych poprzez zapewnienie im opieki psychologiczno – pedagogicznej. W tym celu współpracuje z wychowawcami klas, przeprowadza rozmowy z nauczycielami i rodzicami.

Rozpoznaje indywidualne potrzeby uczniów oraz analizuje przyczyny ich niepowodzeń szkolnych. Działa ma rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Czasami jest osobą, która wysłucha, poprosi nauczyciela o jeszcze jedną szansę dla ucznia, dowartościuje, zmobilizuje, a czasami to ktoś, kto musi zdecydowanie zareagować i przeprowadzić nie zawsze przyjemną rozmowę.

Pedagog prowadzi Program Wychowawczo – Profilaktyczny, włączając się w realizację Programu Wychowawczego Szkoły i Szkolnego Programu Profilaktyki. Celem tych zajęć jest zapobieganie agresji, konfliktom, tworzenie atmosfery współpracy i bezpieczeństwa, uświadomienie uczniom zagrożeń związanych z używaniem alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz propagowanie zdrowego stylu życia.

Część swojego czasu pedagog poświęca na kontakty z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Makowie Podhalańskim (siedziba w Jordanowie), ośrodkami pomocy społecznej, kuratorami sądowymi, Zespołem Interdyscyplinarnym d.s. Przemocy w Jordanowie…

Stara się zawsze mieć na uwadze młodego człowieka i jego dobro, pamiętając przy tym,
że zachowanie uczniów zawsze z czegoś wynika, ma jakieś przyczyny, które powinno się rozpoznać i dopiero wtedy podjąć odpowiednie działania. Pracy wychowawczo – opiekuńczej pedagoga sprzyja wyjątkowa atmosfera panująca
w naszej szkole ułatwiająca interakcje z każdym członkiem społeczności szkolnej.

Pedagog nie jest „urzędnikiem” a jego gabinet nie jest „twierdzą” do której nie przychodzi
się z własnej woli.

mgr Zofia Tokarz