Opis projektu

Nazwa Projektu: Wzmocnienie konkurencyjności uczniów na rynku pracy.
Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
Numer i nazwa Osi Priorytetowej: Oś Priorytetowa 10 – Wiedza i kompetencje
Numer i nazwa Działania:
Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego
Działanie 10.2.2 Kształcenie Zawodowe Uczniów – SPR
Numer i data podpisania umowy: RPMP.10.02.02-12-0237/16-00 podpisania dnia 25.04.2017
Beneficjent: Powiat Suski
Czas realizacji projektu: 01.03.2017r. – 30.09.2020r.
Opis projektu:
Celem projektu jest wzmocnienie zdolności do zatrudnienia u uczniów szkół zawodowych z branży wiodącej tj. elektryczno – elektronicznej oraz z branży wspierającej tj. mechanicznej i górniczo – hutniczej poprzez poprawę jakości procesu kształcenia we współpracy z otoczeniem, w tym z pracodawcami oraz podniesienie kompetencji zawodowych i kluczowych u uczniów z ww. branż a także z innych zawodów kształconych w szkołach powiatu suskiego. Ponadto celem projektu jest także doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych u nauczycieli zawodu z ww. branż na terenie powiatu suskiego.
Grupą docelową w projekcie są m.in. uczniowie z Zespołu Szkół im. Hugona Kołłątaja w Jordanowie, a także nauczyciele uczący w tych szkołach przedmiotów zawodowych.
Ponadto do udziału w projekcie zgłosić się może każda zainteresowana osoba będąca uczniem bądź nauczycielem ww. szkół a także wszyscy chętni uczniowie i kadra szkół prowadzących kształcenie zawodowe w danej branży w Subregionie Podhalańskim i obszarze Województwa Małopolskiego.
Główne zadania realizowane w projekcie adresowane do poszczególnych grup docelowych to:

  • dla uczniów: kursy zawodowe, staże/praktyki zawodowe z możliwością wypłaty stypendium stażowego u pracodawców oraz doradztwo zawodowe.
  • dla nauczycieli: kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe i studia podyplomowe .

Zakupiony zostanie specjalistyczny sprzęt do jednej pracowni zawodowej. Doposażona zostanie również pracowania dla zawodu mechanik pojazdów samochodowych.
Zakładane efekty realizacji projektu:

Rezultatami projektu będzie: podniesienie kompetencji zawodowych uczniów, nauczycieli poprzez ukończenie przez beneficjentów ww. form wsparcia oraz doposażenie szkoły pełniącej funkcję Centrum Kompetencji Zawodowych w specjalistyczny sprzęt do prowadzenia zajęć edukacyjnych w branży zarówno wiodącej jak i wspierającej.

Celem projektu jest przede wszystkim uzyskanie do końca roku 2019 kwalifikacji w ramach pozaszkolnych form kształcenia (w ramach kursów) przez 240 uczniów oraz ukończenie staży i praktyk zawodowych przez 260 uczniów, kształcących się w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie powiatu suskiego, co zwiększy ich szanse na zatrudnienie, a także uzyskanie do końca roku 2019 kwalifikacji przez nauczycieli kształcenia zawodowego (ramach kursów, szkoleń i studiów podyplomowych) przez 15 nauczycieli, uczących w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie powiatu suskiego, co podniesie jakość kształcenia w branży wiodącej elektryczno – elektronicznej i branży wspierającej mechanicznej i górniczo – hutniczej.

Wartość projektu: 2 934.105,50 PLN
Poziom dofinansowania z UE: 2 494 839, 67 PLN
Poziom dofinansowania z  Budżetu Państwa: 146.755,28 PLN
Wkład własny: 293.510,55 PLN