Opis projektu 2

Nazwa ProjektuKreatywny uczeń – profesjonalista w zawodzie

Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Numer i nazwa Osi Priorytetowej: Oś Priorytetowa 10 – Wiedza i kompetencje

Numer i nazwa Działania:
Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego
Działanie 10.2.2 Kształcenie Zawodowe Uczniów – SPR

Numer i data podpisania umowy: RPMP.10.02.02-12-0238/16-00 podpisania dnia 25.04.2017

Beneficjent: Powiat Suski

Czas realizacji projektu: 01.03.2017r. – 30.09.2020r.

Opis projektu:

Celem projektu jest wzmocnienie zdolności do zatrudnienia u uczniów szkół zawodowych z branży wiodącej tj. turystyczno – gastronomicznej oraz z branży wspierającej tj. administracyjno – usługowej poprzez poprawę jakości procesu kształcenia we współpracy z otoczeniem, w tym z pracodawcami oraz podniesienie kompetencji zawodowych i kluczowych u uczniów z ww. branż a także z innych zawodów kształconych w szkołach powiatu suskiego. Ponadto celem projektu jest także doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych u nauczycieli zawodu z ww. branż na terenie powiatu suskiego.

Grupą docelową w projekcie są uczniowie Zespołu Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej, Zespołu Szkół im. św. Jana Kantego w Makowie Podhalańskim, Zespołu Szkół im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie i Zespołu Szkół im. Hugona Kołłątaja w Jordanowie a także nauczyciele uczący w tych szkołach przedmiotów zawodowych.

Ponadto do udziału w projekcie zgłosić się może każda zainteresowana osoba będąca uczniem bądź nauczycielem ww. szkół a także wszyscy chętni uczniowie i kadra szkół prowadzących kształcenie zawodowe w danej branży w Subregionie Podhalańskim i obszarze Województwa Małopolskiego.

Główne zadania realizowane w projekcie adresowane do poszczególnych grup docelowych to:

  • dla uczniów: kursy zawodowe, staże/praktyki zawodowe z możliwością wypłaty stypendium stażowego u pracodawców oraz doradztwo zawodowe.
  • dla nauczycieli: kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe i studia podyplomowe .


Zakupiony zostanie specjalistyczny sprzęt do 16 pracowni zawodowych. Wykonane zostaną również prace adaptacyjne 5 pracowni przedmiotów zawodowych.

Zakładane efekty realizacji projektu:
Rezultatami projektu będzie: podniesienie kompetencji zawodowych uczniów, nauczycieli poprzez ukończenie przez beneficjentów ww. form wsparcia oraz doposażenie szkoły pełniącej funkcję Centrum Kompetencji Zawodowych w specjalistyczny sprzęt do prowadzenia zajęć edukacyjnych w branży zarówno wiodącej jak i wspierającej.

Celem projektu jest przede wszystkim uzyskanie do końca roku 2019 kwalifikacji w ramach pozaszkolnych form kształcenia (w ramach kursów) przez 416 uczniów oraz ukończenie staży i praktyk zawodowych przez 334 uczniów, kształcących się w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie powiatu suskiego, co zwiększy ich szanse na zatrudnienie, a także uzyskanie do końca roku 2019 kwalifikacji przez nauczycieli kształcenia zawodowego (ramach kursów, szkoleń i studiów podyplomowych) przez 40 nauczycieli, uczących w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie powiatu suskiego, co podniesie jakość kształcenia w branży wiodącej turystyczno – gastronomicznej i branży wspierającej administracyjno – usługowej.

Wartość projektu: 3 448 122,83 PLN
Poziom dofinansowania z UE: 2.930.904,40 PLN
Poziom dofinansowania z  Budżetu Państwa: 172.406,14 PLN
Wkład własny: 344.812,29 PLN