Harmonogram 2017/2018

Data

Wydarzenie

Uwagi

4 września 2017 r.

22 czerwca 2018 r.

  Rozpoczęcie i zakończenie zajęć edukacyjnych  27 kwietnia 2018-zakończenie zajęć w

klasach trzecich liceum

23–31 grudnia 2017 r.   Zimowa przerwa świąteczna
22 stycznia 2018 r. Terminy klasyfikacji śródrocznej

12–25 lutego 2018r.

  Terminy ferii zimowych
29 marca-3 kwietnia 2018r.   Wiosenna przerwa świąteczna

4 – 23 maja    2018r.

  Egzaminy :  maturalny/pisemny i ustny/

19 czerwca 2018 r.

Egzamin  potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

28 września 2017 r.  Wybory uzupełniające do rady rodziców, sprawy organizacyjne
21 listopada 2017 r

12 kwietnia 2018 r.

  Dni otwarte dla rodziców

 24 stycznia 2018r.   Wywiadówka śródroczna
 

18 maja 2018r.

Zebranie informacyjne –informowanie o przewidywanych

rocznych ocenach niedostatecznych z zajęć edukacyjnych

i zachowania

23 marca 2018r.

-klasy trzecie liceum

7 czerwca 2018r.

Informowanie o przewidywanych pozostałych ocenach z zajęć edukacyjnych i zachowania

12 kwietnia 2018r.

-klasy trzecie liceum

22 stycznia 2018r.

24 kwietnia 2018r.

19 czerwca 2018r.

Zebranie rady pedagogicznej uchwalającej wyniki klasyfikacji śródrocznej, rocznej  oraz  końcowej

24 kwietnia 2018r.

klasy trzecie liceum

2 stycznia 2018.r

  2  maja 2018 r.

  4  maja 2018 r.

  7 maja 2018 r.

  8 maja 2018 r.

  Dni wolne od zajęć dydaktycznych