Formy wsparcia w ramach projektu dla nauczycieli 2

W ramach Projektu, wsparciem zostaną objęci wszyscy chętni nauczyciele kształcenia zawodowego szkół tworzących Centrum Kompetencji Zawodowych oraz wchodzących w jego skład z branżą wiodącą turystyczno – gastronomiczną i branżą wspierającą administracyjno – usługową. Z oferty Centrum Kompetencji Zawodowych będzie mogła skorzystać także kadra pozostałych szkół kształcących w danej branży w Subregionie Podhalańskim i obszarze Województwa Małopolskiego. Rozwój kompetencji zawodowych kadr oparty będzie o studia podyplomowe obejmujące zakresem tematykę związaną z nauczanym zawodem (branżowe, specjalistyczne), a także szkolenia doskonalące we współpracy z instytucjami otoczenia społeczno – gospodarczego szkół objętych działaniami projektowymi. 
 
Nauczyciele kształcenia zawodowego będą uzupełniać i doskonalić swoje wykształcenie oraz kompetencje zawodowe.
 
Zgodnie z potrzebami określonymi w diagnozie potrzeb, planuje się uruchomienie następujących studiów podyplomowych, szkoleń doskonalących i kursów podnoszących kompetencje zawodowe kadry wspieranych placówek:
  • Studia podyplomowe Egzaminator on-line
  • Kurs inwestowania na giełdzie
  • Kurs z zakresu nowoczesnego fryzjerstwa